๒. สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ซีเมส 
(Southeast Asian Ministers of Education  Secretariat :   SEAMES)
 

ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลาง รับผิดชอบในการบริหารการเงินขององค์การ และบริหารงานตามนโยบายที่สภาซีเมคได้กำหนดไว้   จัดหาเงินทุนสำหรับการ ดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์และโครงการส่วนภูมิภาคขององค์การซีมีโอ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

  ผังองค์กรสำนักงานเลขาธิการฯ
สำนักงานเลขาธิการฯมีผู้อำนวยการซึ่ง สภาซีเมคเป็นผู้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง ของประเทศสมาชิก ผู้อำนวยการมีฐานะเป็นผู้แทนมีอำนาจตามกฎหมายในการต่าง ๆ แทนองค์การซีมีโอ   ตำแหน่งผู้อำนวยการมีกำหนดวาระ และหมุนเวียนในระหว่าง ประเทศสมาชิกเมื่อครบวาระ
 

่ประกอบด้วย ๒ ฝ่ายดังนี้คือ ฝ่ายบริหารและการสื่อสาร กับ ฝ่ายโครงการและพัฒนาการตลาด แต่ละฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป ภายใต้การบังคับบัญชา ของรองผู้อํานวยการ ๒ ท่าน

ฝ่ายบริหารและการ สื่อสารแบ่งออกเป็น ๔ แผนก ได้แก่ แผนกบริหารทั่วไป แผนกการเงิน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์สารนิเทศ

  แผนที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการฯ
อาคาร ๑๐๐ ปี ม.ล. ปิ่น มาลากุล, ๙๒๐ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐,
Tel.: (๖๖๒) ๓๙๑ ๐๑๔๔, ๓๙๑ ๖๔๑๓,
Fax.: (๖๖๒) ๓๘๑ ๒๕๘๗,
e-mail: secretariat@seameo.org,
http://www.seameo.org 

 

Last updated: 4 April, 2003
Back Top Next
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587