องค์กร      (ผังองค์การซีมีโอ)
องค์การซีมีโอประกอบด้วยองค์กรต่อไปนี้
๑. สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Southeast Asian Ministers of Education Council)
เรียกโดยย่อว่า  ซีเมค (SEAMEC) หรือ SEAMEO Council
๒. สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Ministers of Education Secretariat)
เรียกโดยย่อว่า  ซีเมส (SEAMES) หรือ SEAMEO Secretariat
๓. ศูนย์ภูมิภาคขององค์การซีมีโอ
(SEAMEO Regional Centres)

 

Last updated: 25 April, 2006
Back Top Next
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587