๑. สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEO COUNCIL
  สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๑ประเทศ โดยมีรัฐมนตรีศึกษา ๑ ท่านของประเทศสมาชิก ดำรงตำแหน่งประธานสภารัฐมนตรีศึกษา วาระละ ๑ ปี หมุนเวียน
กันไป
  ตามปกติสภารัฐมนตรีซีมีโอ   จะประชุมปีละ ๑ ครั้ง โดยประเทศสมาชิก
จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในประเทศของตน สภาซีเมคทำหน้าที่
เป็นผู้กำหนดนโยบายขององค์การซีมีโอ พิจารณาอนุมัติโครงการตลอดจน
งบประมาณการใช้จ่ายของ สำนักงานเลขาธิการฯ และศูนย์ภูมิภาคของ
องค์การซีมีโอ

 

Last updated: 25 April, 2006
Back Top Next
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587