วัตถุประสงค์
องค์การซีมีโอมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. ร่วมมือในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกัน   ระหว่างประชาชนในเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่น ๆ
๒. ส่งเสริมและร่วมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะ ก่อประโยชน์ร่วมกันในด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจนช่วยเหลือประเทศสมาชิก ในการพัฒนากิจกรรม ในด้านดังกล่าว
๓. ถ่ายทอด เผยแพร่ และเพิ่มพูนความรู้
๔. พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศสมาชิก แต่ละประเทศ

 

Last updated: 21 February, 2003
Back Top Next
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587