สิ่งพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
1.

SEAMEO Council Conference Report
รายงานการประชุมประจำปีของสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/report/seamec/index.htm

รายปี
2.

High Officials Meeting Report
รายงานการประชุมประจำปีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสมาชิกขององค์การซีมีโอ
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/report/hom/index.htm

รายปี
3. Centre Directors Meeting Report
รายงานการประชุมประจำปีของผู้อำนวยการหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การซีมีโอ
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/report/cdm/index.htm
รายปี
4.

SEAMEO Annual Report
รายงานกิจกรรมประจำปีและสรุปผลการดำเนินงานขององค์การซีมีโอ
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/ebook/annual/index.htm

รายปี
5. SEAMEO Calendar of Activities
รวบรวมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นโดยหน่วยงานองค์การ ซีมีโอ การประชุม การฝึกอบรม สัมมนา
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/ebook/calendar/calindex.htm
รายปี
6.

SEAMEO Directories
รายชื่อผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การซีมีโอ
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/ebook/directory/index.htm

รายปี
7. SEAMEO Horizon: นิตยสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การ
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/ejournal/horizon/hozindex.htm
 
8. SEAMEO-Jasper Fellowship Monograph
รวมผลงานวิจัยที่ได้รับทุน SEAMEO-Jasper Fellowship
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/ebook/jasper/index.htm
 
9. Seminar and Workshop Reports รายงานการสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้น
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/report/swmting/mting.htm
 
10 Journal of Southeast Asian Education
http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/publications/ejournal/seadex.htm
 

 

Last updated: 16 September, 2005
Back Top Next
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587