ระบบการเงิน
๑. งบดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ
(SEAMES Operational Budget)
  ค่าใช้จ่ายประจำปีทั้งหมดสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ขององค์การซีมีโอ หรือเรียกว่าสำนักงานเลขาธิการนั้น มาจากประเทศสมาชิก จำนวนเงินที่สมาชิกแต่ละประเทศจะ ต้องจ่ายสำหรับยอดนี้เป็นไปตามดรรชนีเงินสนับสนุน (Contribution  Index) ตามที่ได้รับอนุมัติโดยสภาซีเมค
๒. งบลงทุนและงบดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาค
  ประเทศสมาชิกที่รับเป็นประเทศเจ้าภาพของศูนย์ภูมิภาคแต่ละแห่งเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับงบลงทุนและงบดำเนินการ ของศูนย์แห่งนั้นทั้งหมด
๓. งบดำเนินงานของเครือข่ายภูมิภาค
  ๓.๑ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค
ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมในเครือข่าย จะร่วมกันออกเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานงาน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนเท่ากัน
  ๓.๒ ศูนย์ภูมิภาค
    ประเทศสมาชิกที่ศูนย์ตั้งอยู่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับงบ ดำเนินงานของศูนย์ทั้งหมด
  ๓.๓ งบดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน
    ศูนย์ภูมิภาคทั้งสี่แห่งที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย จะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้าน การดำเนินงานของศูนย์ในจำนวนที่เท่ากัน
๔. เงินทุนพิเศษ   (Special Funds)
  เงินทุนพิเศษคือ เงินที่ต้องนำมาใช้สำหรับกิจกรรม ตามปกติของศูนย์ภูมิภาค ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา ๕ ปี ของแต่ละศูนย์ และได้รับอนุมัติแล้วจากสภาซีเมค   (SEAMEC) กิจกรรมซึ่งสามารถจะใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนพิเศษมีดังนี้
  ๔.๑ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจากประเทศสมาชิก*
(กระทรวงศึกษาของรัฐสมาชิกองค์การซีมีโอเป็นผู้เสนอชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ให้มีสิทธิรับทุน การศึกษานี้)
  ๔.๒ การสัมมนาและการประชุมในเชิงปฏิบัติของบุคลากรจาก ประเทศสมาชิก
  ๔.๓ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ
  เงินทุนพิเศษที่จะจัดสรรมาสนองความต้องการของศูนย์ภูมิภาค และเครือข่ายภูมิภาคทั้งหมด นำมาจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ของซีมีโอ (SEAMEO Educational Development Fund) หรือเรียกโดยย่อว่า  SEDF   ซึ่งตั้งขึ้นจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก สมาชิกสามัญ รัฐสมาชิกสมทบและเงินบริจาคจากรัฐบาลประเทศ ต่าง ๆ และจากองค์การต่าง ๆ กองทุนนี้ประกอบด้วย
  ๑. เงินทุนสะสม  (Endowment Fund) ซึ่งจะนำแต่ดอกผลที่ได้จาก กองทุนไปใช้ในเงินทุนพิเศษ   เงินบริจาคสำหรับกองทุนสะสม แบ่งได้
๒ ประเภทคือ ประเภทบริจาคเป็นสิทธิขาดของซีมีโอ โดยนำดอกผลมาใช้กับกิจกรรมของซีมีโอเป็นรายปี แต่กองทุนนี้จะกลับคืนสู่ประเทศผู้บริจาคเมื่อซีมีโอสิ้นสภาพ และประเภทที่บริจาคตามข้อตกลงคือ กองทุนเป็นกรรมสิทธิของ ประเทศบริจาคแต่ดอกเบี้ยอันเกิดจากกองทุนจะนำมาใช้กับ กิจกรรมขององค์การเป็นรายปี
  ๒. เงินทุนที่นำไปใช้ได้ทันที   (Funds for Immediate Use) ผู้บริจาคซึ่งไม่ประสงค์บริจาคในลักษณะกองทุนสะสม อาจบริจาคเงินให้ซีมีโอเพื่อนำเงินบริจาคไปใช้จ่ายสำหรับ กองทุนพิเศษได้ทันที
  เงินบริจาคให้กับกองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ แยกประเภทได้ดังนี้
  ๑. เงินบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไข (Untied Funds) กล่าวคือ เป็นเงินที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขในการใช้จ่ายแต่ต้องอยู่ใน ขอบข่ายของเงินทุนพิเศษ   และการจัดสรรให้แก่ศูนย์และ โครงการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายของการจัดสรรเงิน ประเภทนี้
  ๒. เงินบริจาคที่กำหนดเงื่อนไข (Tied Funds) เป็นเงินที่ผู้บริจาค กำหนดการใช้จ่าย เช่น   กำหนดให้ใช้จ่ายเพื่อศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง หรือกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้เงินทุนพิเศษ ผู้อำนวยการซีเมสมีหน้าที่รับผิดชอบในการหาเงินอุดหนุน   เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมประจำตามที่ได้กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาของแต่ละศูนย์ภูมิภาค
๕. ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพิเศษ
  ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือไปจาก กิจกรรมประจำตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ผู้อำนวยการของแต่ละศูนย์ หรือเครือข่ายภูมิภาคจะเป็นผู้จัดหาด้วยความช่วยเหลือ สนับสนุนของผู้อำนวยการสำนักงานซีเมส

 

Last updated: 21 February, 2003
Back Top
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587