การก่อตั้งและประเทศสมาชิก

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ  (SEAMEO) เป็นองค์การระหว่าง ประเทศส่วนภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และได้มีการ ลงนามในกฎบัตร วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ไทย และสาธารณรัฐเวียดนาม (ใต้) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐเขมรเข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด

องค์การซีมีโอประกอบด้วยสมาชิก ประเภท

ก) รัฐสมาชิก ๑๑ ประเทศ คือ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [Republic of Indonesia] ลงนามในกฎบัตร
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
[The Lao People's Democratic Republic]
ลงนามในกฎบัตร
มาเลเซีย [Malaysia] ลงนามในกฎบัตร
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ [ Republic of the Philippines] ลงนามในกฎบัตร
สาธารณรัฐสิงคโปร์ [Republic of Singapore] ลงนามในกฎบัตร

ราชอาณาจักรไทย [Kingdom of Thailand]

ลงนามในกฎบัตร
ราชอาณาจักรกัมพูชา [Kingdom of Cambodia] พ.ศ. ๒๕๑๔ [1971]
บรูไนดารุสซาลาม [Brunei Darussalam] พ.ศ. ๒๕๒๗
[16 February 1984]
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม *
[Socialist Republic of Vietnam]
พ.ศ. ๒๕๓
[10 February 1992]
สหภาพพม่า [Union of Myanmar] พ.ศ. ๒๕๔๑
[16 February 1998]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
[The Democratic Republic of Timor-Leste]
พ.ศ. ๒๕๔๙
[22 March 2006]

ข) สมาชิกสมทบ ๘ ประเทศ คือ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส [French Republic]
พ.ศ. ๒๕๑๖
25 July 1973
เครือรัฐออสเตรเลีย [Commonwealth of Australia]
พ.ศ. ๒๕๑๗
28 January 1974
นิวซีแล์ [New Zealand]
พ.ศ. ๒๕๑๗
28 January 1974
แคนาดา [Canada]
พ.ศ. ๒๕๓๑
4 February 1988
สหพันธ์สาารณรัฐเยอรมนี
[Federal Republic of Germany]
พ.ศ. ๒๕๓๓
5 February 1990
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
[Kingdom of the Netherlands]
พ.ศ. ๒๕๓๖
16 February 1993
ราชอาณาจักรนอร์เวย
[Kingdom of Norway]
พ.ศ. ๒๕๔๘
15 March 2005

ราชอาณาจักรสเปน
[Kingdom of Spain]

พ.ศ. ๒๕๕0
14 March 2007

ค) สมาชิกสมทบประเภทองค์การ คือ

International Council for Open and Distance Education (ICDE)
พ.ศ. ๒๕๔๒
8 February 1999
Association of Canadian Community Colleges
พ.ศ. ๒๕ - ๒๕๓๑
1984 - 1988
University of Tsukuba  

 

 

* สาธารณรัฐเวียดนาม (ใต้)ในฐานะที่เป็นรัฐได้สิ้นสภาพไป เนื่องจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเวียดนาม (เหนือ)
เข้ายึดครอง และได้รวมเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐใหม่ เรียกว่าสาธารณรัฐสังคมเวียตนาม
Last updated: 19 August, 2009
Back Top Next
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587