๓. ศูนย์ภูมิภาคขององค์การซีมีโอ :
(SEAMEO Regional Centres)
  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์การซีมีโอ ได้จัดตั้ง
ศูนย์ภูมิภาคขึ้นในประเทศสมาชิก หน่วยงานเหล่านี้ มีเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมและวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ์เอกสารและรายงาน  ต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา ในด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่จะ
นำมาใช้พัฒนาประเทศสมาชิกขององค์การซีมีโอซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
  แต่ละศูนย์ภูมิภาค มีคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก คณะกรรมการ บริหารจะประชุมทุกปี อย่างน้อยปีละครั้งโดยมี ผู้อำนวยการ ศูนย์หรือผู้ประสานงานเครือข่ายและผู้อำนวยการสำนักงาน เลขาธิการเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะกรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาตรวจตราและประเมิน ผลการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้คือ  งบประมาณ เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนพัฒนา   ๕ ปี   ตลอดจนพิจารณาชั้นต้นแผนพัฒนา ๕ ปี และรายงานประจำปี ก่อนนำเสนอต่อสภาซีเมค
  ปัจจุบันมีศูนย์ภูมิภาคอยู่ด้วยกัน ๑๕ ศูนย์ได้แก่
  ๓.๑ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาและค้นคว้าทางด้านเกษตรกรรม : เซียร์คา (SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture : SEARCA) ตั้งอยู่ที่เมืองลอส บานอส (Los Banos) ประเทศฟิลิปปินส์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๙
(27 November 1966)
  ๓.๒ เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข : ทรอปเมด (SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ๒๕๐๙
(1966)
  ๓.๓ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร : เรคแซม (SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics : RECSAM) ตั้งอยู่ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ๒๕๑๐
(1967)
  ๓.๔ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยชีววิทยาเขตร้อน : ไบโอทรอบ (SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology : BIOTROP)
ตั้งอยู่เมืองโบกอร์ (Bogor) ประเทศอินโดนีเซีย
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑
(6 February 1968)
  ๓.๕ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนภาษา : อาร์อีแอลซี (SEAMEO Regional Language Centre : RELC) ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ กรกฎาคม ๒๕๑๑
(July 1968)
  ๓.๖ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา : อินโนเทค (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology : INNOTECH) ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓
(1970)
  ๓.๗ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป : สปาฟา
(SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : SPAFA) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ
๒๕๒๑
(1978)
  ๓.๘ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา : โวคเทค (SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education : VOCTECH) ตั้งอยู่ที่ประเทศบรูไน ดารูซาลัม ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๓
(28 August 1990)
  ๓.๙ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา : ไรเฮด
(SEAMEO Regional Institute for Higher Education and Development : RIHED) ตั้งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๒๕๓๖
(1993)
  ๓.๑๐ ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการฝึกอบรมและการจัดการทางการศึกษา : รีแทรค (SEAMEO Regional Training Centre : RETRAC) ตั้งอยู่ที่ เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม ๒๕๓๙
(1996)
  ๓.๑๑ ศูนย์ภูมิภาคสำหรับการเรียนแบบเปิด : ซีโมเล็ค
(SEAMEO Regional Centre for Open Learning : SEAMOLEC) ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
(27 February 1997)
  ๓.๑๒ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม : แชต
(SEAMEO Regional Centre for History and Tradition : CHAT) ตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
พ.ศ. ๒๕๔๓
(2000)
  ๓.๑๓ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษา : คิวเทป-ภาษา (SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language : QITEP) ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(14 July 2009)
  ๓.๑๔ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ : คิวเทป-คณิตศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics : QITEP) ตั้งอยู่ที่เมืองยอร์คยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(14 July 2009)
  ๓.๑๕ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ : คิวเทป-วิทยาศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science : QITEP) ตั้งอยู่ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(14 July 2009)
  การวางแผนกิจกรรมของศูนย์ภูมิภาค
  ศูนย์ภูมิภาคแต่ละแห่งดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาห้าปี ซึ่งต้อง ได้การอนุมัติจากซีเมค การวางแผนกิจกรรมของศูนย์ภูมิภาคแต่ละ แห่งเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ มีการเตรียมงาน อย่างละเอียด และโดยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ สมาชิก เริ่มด้วยการที่ประเทศสมาชิก แต่ละประเทศจะเป็นผู้ประเมิน ความจำเป็นของประเทศของตนเอง ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ นั้นมีคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ (National Coordinating Committee) อยู่หลายชุด โดยแต่ละชุด รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์หรือเครือข่ายภูมิภาคแต่ละแห่ง คณะกรรมการประสานงาน เหล่านี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และตัวแทนจาก หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หน้าที่สำคัญประการ หนึ่งของ คณะกรรมการนี้ก็คือ การประเมินความต้องการของประเทศ และกำหนดขอบข่ายทางวิชาการของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสนอให้ บรรจุในแผนพัฒนาห้าปีของศูนย์หรือเครือข่ายภูมิภาคแต่ละแห่ง การดำเนินการดังกล่าวอาจจัดทำโดยคณะกรรมการประสานงาน แต่ละชุด หรืออาจจะจัดให้มีการประชุมพิเศษระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการชุดที่เป็นเจ้าของเรื่องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
  เมื่อถึงขั้นตอนที่จะพิจารณากันในระดับภูมิภาค เพื่อที่จะนำข้อเสนอ ที่จัดทำขึ้นโดยประเทศสมาชิก มารวมกันเข้าเป็นแผนพัฒนานั้น ศูนย์และเครือข่ายภูมิภาคแต่ละแห่งจะจัดการประชุมพิเศษของ ผู้แทนและ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ผู้ที่เข้าร่วมใน การประชุมพิเศษนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ที่ได้มีส่วนใน การจัดทำข้อเสนอ ในขั้นแรกในระดับชาติแล้ว ศูนย์และเครือข่ายภูมิภาคก็จะนำข้อ เสนอแนะของที่ประชุมพิเศษระดับภูมิภาคนี้ไปเป็นพื้นฐานในการ จัดทำร่างแผนพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และอนุมัติ ขั้นตอนต่อไปคือ การนำร่างแผนที่ได้รับการพิจารณา อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้วนั้น   เสนอต่อที่ประชุม ประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกองค์การซีมีโอ   ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยสำนักงานซีเมส เพื่อให้ที่ประชุมนี้พิจารณา อีกขั้นหนึ่งก่อนจะนำร่างแผนพัฒนาเสนอต่อสภาซีเมคในการ ประชุมประจำปี เพื่ออนุมัติเป็นขั้นสุดท้าย
  การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ เช่นนี้ช่วยทำให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า
  ๑. กิจกรรมขององค์การซีมีโอจะไม่ไปซ้ำซ้อนกับกิจกรรม ภายในของประเทศสมาชิก
  ๒. กิจกรรมขององค์การซีมีโอเป็นกิจกรรมที่จำเป็นและ สอดคล้องกับความต้องการร่วมกันของบรรดาประเทศ สมาชิก และ
  ๓. งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการจะต้องเหมาะสม

 

Last updated: 7 September, 2009
Back Top Next
Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 920 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587