ห้องสมุด
สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดเป็นงานหนึ่งในฝ่ายบริหารและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat)ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าห้องสมุดก่อตั้งขึ้น มาตั้งแต่ปีใด   มีแต่ข้อมูลที่บ่งบอกว่ามีการอนุมัติ ตำแหน่ง Documentation Officer ซึ่ง ทำหน้าที่รับผิดชอบ บริหาร งานห้องสมุด เมื่อปี พ.ศ. 2513  

Library (18891 bytes)วัตถุุประสงค

ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการฯเป็นห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศขององค์การัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเขียตะวันออกเฉียงใต้ ้(Southeast Asian Ministers of Education Organization) เพื่อให้ ้บริการแก่บุคลากร ภายในหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆดังนี้

 

ชีววิทยาเขตร้อน (BIOTROP) การบริหารการศึกษา (RIHED)
ประวัติศาสตร์และประเพณี (CHAT) การสอนแบบเปิด (SEAMOLEC)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (INNOTECH) การศึกษาและค้นคว้าทางด้านเกษตรกรรม (SEARCA)
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (RECSAM)
โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA)
การสอนภาษา (RELC) เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข (TROPMED)
การฝึกอบรมและการจัดการทางการศึกษา (RETRAC)  อาชีวศึกษา (VOCTECH)
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา (QTEP in Language)
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาตร์(QTEP in Mathematics)
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (QTEP in Science)
อาหารและโภชนการ (SEAMEO RECFON)
การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (SEAMEO SEN )
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (SEAMEO CELLL)
Last updated : 15 May, 2012Top


Contact Us: library@seameo.org
SEAMEO Secretariat, 920 Darakarn Bldg., Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand.  
Tel +66 (0) 2391-0144, +66 (0) 2391-0256, +66 (0) 2391-0554 Fax +66 (0) 2381-2587