Executive Secretaries
 1958-1960 Prof. Kasem Udyanin
 1961-1967 Prof. H.H. Prince Prem Purachatra
 1968-1980 Dr. Prachoom Chomchai.
 1981-Present Dr. Ninnat Olanvoravuth